Priser

Billig varme

Grenaa Varmeværk er forbrugerejet – derfor er det vores pligt at varetage den brede interesse for at optimere den daglige drift, således at alle forbrugere kan få så billig varme som muligt.

Derfor er det desværre nødvendigt at pålægge gebyrer på visse ydelser og services, således at det er den enkelte forbruger, der selv betaler for den ekstra ydelse.

På denne side finder du:

 • Årlige driftsudgifter
 • Renter og gebyrer
 • Tilslutningsbidrag

4 acontorater om året

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. opkræver årligt 4 acontorater. Raterne forfalder den 2. hverdag i månederne: Februar – April – Juli – Oktober

Opkrævningerne udsendes ca. 6 dage før forfaldsdato, eller de fremgår af din betalingsoversigt fra Nets (PBS).

Årlige driftsudgifter

Abonnementsbidrag

 • Målerleje (afhængig af målerstørrelse):

1,5 m³-måler:      750,00 kr. pr. måler

2,5 m³-måler:  1.000,00 kr. pr. måler

3,5 m³-måler:  2.125,00 kr. pr. måler

6,0 m³-måler:  2.375,00 kr. pr. måler

10  m³-måler:  3.500,00 kr. pr. måler

15  m³-måler:  5.500,00 kr. pr. måler

25 m³-måler:  6.875,00 kr. pr. måler

40 m³-måler:  7.500,00 kr. pr. måler

60 m³-måler: 10.125,00 kr. pr. måler

 • Bimåler: 500,00 kr. pr. måler.
  (Betales kun, såfremt varmeværket vedligeholder opsatte bimålere)
 • Effektbidrag: 23,75 kr. pr. m2.
  (Der betales pr. m2 bolig- og/eller erhvervsareal (incl. opvarmet kælderarealer, udestuearealer m.v.)

Hvis et nyopført hus kan klassificeres som et lavenergihus (BR18), efter de til enhver tid gældende regler herom, ydes 50% rabat på investeringsbidrag.

Forbrugsbidrag

 • Forbrugsbidrag: 257,50 kr. pr. MWh.

Alle bidrag er incl. moms.
(Årlige driftudgifter opkræves over 4 rater – og betales 2. hverdag i februar, april, juli og oktober).

fjernvarme grenaa

Renter og gebyrer 2022

Renter

priser_fjernvarme

Ved for sen indbetaling beregnes renter (rentesatsen udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente +  et tillæg på 8 %).

Motivationstarif: 

Tarifstruktur

Motivationstariffen bliver indfaset over 4 år. I 2020 var der et neutralområde på 7°C, i 2021 er neutralområdet på 6°C, i 2022 bliver neutralområdet på 5°C og i 2023 sættes neutralområdet til 4°C, som er det fremadrettede og permanente mål for den nye afregningsmodel.

Fradrag i varmeprisen:

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er lavere end forventet, bliver du belønnet med et fradrag på 1% af dit forbrug i MWh pr. °C.

Neutral varmepris:

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er beliggende i neutralzonen, får du hverken tillæg eller fradrag.

Tillæg til varmeprisen:

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er højere end den vi forventer, skal du betale et tillæg på 1% af dit forbrug i MWh pr. °C.

Læs mere og se tabel her

Gebyrer

1. rykkerskrivelse kr. 100,00
2. rykkerskrivelse kr. 100,00
Lukkegebyr kr. 375,00
Afdragsordning kr. 100,00
Inkassogebyr kr. 100,00
Ovennævnte gebyrer er momsfrie.
Flyttegebyr, selvaflæsning kr.   81,25
Flyttegebyr, aflæsningsbesøg kr. 337,50
Fogedforretning, udkørende kr. 412,50
Nedtagning af måler kr. 750,00
Genetablering af måler kr. 750,00
Genoplukning inden for normal   åbningstid kr. 468,75
Selvaflæsningskort, rykker kr.   81,25
Aflæsningsbesøg kr. 337,50
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 250,00
Udskrift af regningskopi kr.   43,75
Målerundersøgelse på stedet kr. 418,75
Udbringning af måler kr. 206,25
Ovennævnte gebyrer er incl. moms.

Takstblad

Se det anmeldte takstblad for 2022 her

 

 

Sikkerhedsstillelse

Varmeværket kan stille krav om sikkerhedsstillelse som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der eventuelt kan kræves ved forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende til 5 måneders gennemsnitligt forbrug.

Pris for tilslutningsbidrag 2022

Investeringsbidrag

Afgiftspligtigt bolig- og/eller erhvervsareal til og med 150 m2 iflg. BBR:

 • Fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse
Kr. 22.500,00 pr. hus
 • Kæde-/rækkehuse
Kr. 15.000,00 pr. hus
 • Etageboliger
Kr. 11.250,00 pr. bolig
 • Ældreboliger
Kr. 9.000,00 pr. bolig
 • Ungdomsboliger
Kr. 4.500,00 pr. bolig
 • Erhvervs-/industriejendomme og institutioner
Kr. 22.500,00 pr. ejendom

Tillæg for arealer over 150 m2 bolig og eller erhvervsareal beregnes efter nedenstående skala.

0 m2 – 150 m 100% grundtakst  + 0,00%
150 m2 – 300 m2 100% – af 150 m2 + 0,60% pr. m2 af resten
300 m2 – 450 m2 190% – af 300 m2 + 0,50% pr. m2 af resten
450 m2 – 600 m2 265% – af 450 m2 + 0,40% pr. m2 af resten
600 m2 – 750 m2 325% – af 600 m2 + 0,30% pr. m2 af resten
750 m2 – 900 m2  370% – af 750 m2  + 0,20% pr. m2 af resten
over         900 m2 400% – af 900 m2  + 0,10% pr. m2 af resten

Hvis et nyopført hus kan klassificeres som et lavenergihus (BR18), efter de til enhver tid gældende regler herom, ydes 50% rabat på investeringsbidrag.

Alle bidrag er incl. moms

Byggemodningsbidrag

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Hovedledningerne i udstykningsområdet etableres af varmeværket.

Byggemodningsbidraget skal betales inden etablering af hovedledningerne.

Stikledningsbidrag

Beregningsgrundlag er opmålt stikledning på ejendommens areal: kr. 1.040,00 pr. meter. Såfremt der ønskes sokkelindføring, hvor der er mulighed for skabsindføring, opkræves et engangsbeløb på kr. 625,00.

Betaling

Tilslutningsbidrag erlægges kontant inden etablering af stikledning påbegyndes. Alle bidrag er incl. moms.

Vidste du, at fjernvarmesystemet er baseret på tre hoveddele: produktion, distribution og husinstallation