Find svar på langt de fleste ting uanset tid og sted

På denne side finder du spørgsmål og svar omkring:

  • Priser
  • Tilslutning
  • Drift og teknik

Hvis du har generelle spørgsmål om udluftning, nattesænkning, temperaturindstilling m.v. så henvend dig til Grenaa Varmeværk. Vi står altid klar med råd og vejledning – du kan også se nærmere her.

Fjernaflæsning

Grenaa Varmeværks målere er alle med fjernaflæsningmodul. Vi fjernaflæser løbende vores målere. Forbruget aflæses til årsaflæsning i december.

Priser

Hvornår betales raterne?

Raterne betales den anden hverdag i februar, april, juli og oktober. Opkrævningerne udsendes ca. 6 dage før forfaldsdato eller de fremgår på din betalingservice-udtog (PBS). Sammen med årsopgørelsen, kan du se dit budget for indeværende år. På budgettet se beløbet på hver rate.

Hvad er de gældende takster?

Du kan finde gældende takstblad HER.

priser

Hvordan beregnes mine acontorater?

Acontoraterne beregnes på baggrund af sidste års forbrug. Du er altid velkommen til at kontakte os med en måleraflæsning for evt. beregning af nye acontorater.

Hvornår kan jeg forvente at modtage min årsopgørelse?

Årsaflæsning foretages ultimo december.  Årsopgørelsen vil kunne ses på hjemmesiden fra midt i januar måned og fremsendes desuden som bilag til betalingsoversigten for februar måned.

Hvor finder jeg de sidste 3 årsopgørelser?

Du kan finde dine årsopgørelser ved at logge ind her, du kan også kontakte varmeværkets administration. Du skal bruge dine seneste 3 årsopgørelser når du eksempelvis skal søge om varmetilskud.

Tilslutning

aflæsning3

Renovering af stikledning, hovedhaner og måler.

Af hensyn til varmeværkets løbende renovering bedes du kontakte os i forbindelse med renovering af f.eks. indkørsel og forhave. Vi vil i disse situationer vurdere eventuel udskiftning af stikledning, hovedhaner og måler.

Hvilke minimumskrav er der til fjernvarmetilslutning?

Du finder minimumskravene her.

Se installationstegningen her.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker min ejendom tilsluttet fjernvarme?

Hvis du ønsker din ejendom tilsluttet fjernvarme, bedes du kontakte os for en prisberegning. Såfremt det drejer sig om nybyggeri, bedes du fremsende tegninger, hvoraf det samlede boligareal samt husets placering på grunden fremgår

Drift og teknik

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ikke har varmt vand?

Hvis du ikke har varmt vand, men varme i radiatorer/gulvvarme skal du kontakte din VVS-installatør. Hvis du hverken har varme eller varmt vand, skal du kontakte Grenaa Varmeværk.

Hvor varmt skal mit brugsvand være?

Brugsvandet bør være mellem 45°C og 50°C – vandtemperaturer over 50°C giver anledning til kalkudfælding i vandvarmerne.

Hvor lav en returtemperatur forventer Grenaa Varmeværk?

Returtemperaturen skal være så kold som muligt – en temperatur på 30°C eller derunder er normal. Hvis returtemperaturen er over 35°C, bør dit anlæg kontrolleres for fejljustering, underdimensionering eller evt. defekter.

driftogteknik2

Hvilke dele af mit varmeanlæg vedligeholder Grenaa Varmeværk?

Grenaa Varmeværk vedligeholder stikledning, hovedhaner og varmemåler.

Returtemperatur

Årsafkølingen, som er temperaturforskellen mellem fremløbsvandet og returvandet målt på hele årsforbruget Grenaa Varmeværk har indført motivationstarif pr. 1. januar 2020 – den har erstattet tidligere afkølingstarif. Motivationstariffen tager udgangspunkt i frem- og returtemperatur hos den enkelte forbruger.
Motivationstariffen bliver indfaset over 4 år og er startet i 2020 med et neutralområde på 7 °C. I 2021 er neutralområdet på 6 °C, i 2022 bliver neutralområdet på 5 °C og i 2023 sættes neutralområdet til 4 °C, som er det fremadrettede og permanente mål for den nye afregningsmodel. 
Ligger din gennemsnitlige returtemperatur højere end det højeste tal, får du et pristillæg og ligeledes ligger din gennemsnitlige returtemperatur lavere, får du et prisfradrag. Returtemperatur er temperaturen på vandet det kommer tilbage og angiver hvor godt du udnytter fjernvarmevandet.

Se motivationstariffen her 

Hvilke minimumskrav er der til fjernvarmetilslutning?

Du finder minimumskravene her.

Hvordan beregner jeg min årsafkøling?

Du beregner årsafkølingen således:

Forbrug MWh x 860 / Forbrug m3

aflæsning

Hvem skal jeg kontakte, hvis min varmtvandsbeholder er utæt?

Hvis din varmtvandsbeholder er utæt, skal du kontakte din VVS-installatør.

Mit fjernvarmeanlæg støjer – hvad kan jeg gøre?

Støj fra f.eks. radiatorventiler skyldes oftest, at driftstrykket over ventilerne er for højt. På dit anlæg skal der være monteret en differenstrykventil, som kan sænke trykket til støjsvag drift. Et fjernvarmeanlæg bør ikke støje.

Hvor høj en fremløbstemperatur kan jeg forvente?

Grenaa Varmeværk garanterer, at der altid vil være mindst 60°C i hovedledningen. Vi regulerer temperaturen efter aktuelt varmebehov – således, at varmetabet til jorden bliver mindst muligt. Du skal selv vedligeholde den nødvendige fremløbstemperatur i stikledningen, der går fra hovedledningen og ind i din ejendom.

Vidste du, at der er i alt mere end 60.000 kilometer fjernvarmenet i Danmark