Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på langt de fleste ting - uanset tid og sted.

På denne side finder du spørgsmål og svar omkring:

  • Priser
  • Tilslutning
  • Drift og teknik

Hvis du har generelle spørgsmål om udluftning, nattesænkning, temperaturindstilling m.v., så henvend dig til Grenaa Varmeværk. Vi står altid klar med råd og vejledning – du kan også se nærmere her.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her på siden, kan du altid kontakte os.

 

Priser
Hvornår betales raterne?

Raterne betales den anden hverdag i februar, april, juli og oktober. Opkrævningerne udsendes ca. 6 dage før forfaldsdato eller de fremgår på dit betalingsserviceudtog (PBS). Sammen med årsopgørelsen kan du se dit budget for indeværende år. På budgettet ses beløbet på hver rate.

Hvad er de gældende takster?

Du finder det gældende takstblad her

Hvordan beregnes mine acontorater?

Acontoraterne beregnes på baggrund af sidste års forbrug. Du er altid velkommen til at kontakte os med en måleraflæsning for evt. beregning af nye acontorater.

Hvornår kan jeg forvente at modtage min årsopgørelse?

Årsaflæsning foretages ultimo december.  Årsopgørelsen vil kunne ses på hjemmesiden fra midt i januar måned og fremsendes desuden som bilag til betalingsoversigten for februar måned.

Hvor finder jeg de sidste 3 årsopgørelser?

Du kan finde dine årsopgørelser ved at logge ind på E|Forsyning. Du kan også kontakte varmeværkets administration. Du skal bruge dine seneste 3 årsopgørelser, når du eksempelvis skal søge om varmetilskud.

 

 

Tilslutning
Renovering af stikledning, hovedhaner og måler.

Af hensyn til varmeværkets løbende renovering bedes du kontakte os i forbindelse med renovering af f.eks. indkørsel og forhave. Vi vil i disse situationer vurdere eventuel udskiftning af stikledning, hovedhaner og måler.

Hvilke minimumskrav er der til fjernvarmetilslutning?

Du finder minimumskravene her.

Se installationstegningen her.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker min ejendom tilsluttet fjernvarme?

Hvis du ønsker din ejendom tilsluttet fjernvarme, bedes du kontakte os for en prisberegning. Såfremt det drejer sig om nybyggeri, bedes du fremsende tegninger, hvoraf det samlede boligareal samt husets placering på grunden fremgår

 

 

Drift og teknik
Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ikke har varmt vand?

Hvis du ikke har varmt vand, men varme i radiatorer/gulvvarme skal du kontakte din VVS-installatør. Hvis du hverken har varme eller varmt vand, skal du kontakte Grenaa Varmeværk.

Hvor varmt skal mit brugsvand være?

Brugsvandet bør være mellem 45 °C og 50 °C – vandtemperaturer over 50 °C giver anledning til kalkudfælding i vandvarmerne.

Hvor lav en returtemperatur forventer Grenaa Varmeværk?

Returtemperaturen er årsafkølingen, som er temperaturforskellen mellem fremløbsvandet og returvandet målt på hele årsforbruget.

Returtemperaturen skal være så kold som muligt – en temperatur på 30°C eller derunder er normal. Hvis returtemperaturen er over 35°C, bør dit anlæg kontrolleres for fejljustering, underdimensionering eller evt. defekter.

Hvor ofte aflæses min måler?

Grenaa Varmeværks målere er alle med fjernaflæsningmodul. Vi fjernaflæser løbende vores målere. Forbruget aflæses til årsaflæsning i december.

Hvem skal jeg kontakte, hvis min varmtvandsbeholder er utæt?

Hvis din varmtvandsbeholder er utæt, skal du kontakte din VVS-installatør.

Mit fjernvarmeanlæg støjer – hvad kan jeg gøre?

Støj fra f.eks. radiatorventiler skyldes oftest, at driftstrykket over ventilerne er for højt. På dit anlæg skal der være monteret en differenstrykventil, som kan sænke trykket til støjsvag drift. Et fjernvarmeanlæg bør ikke støje.

Hvor høj en fremløbstemperatur kan jeg forvente?

Grenaa Varmeværk garanterer, at der altid vil være mindst 60°C i hovedledningen. Vi regulerer temperaturen efter aktuelt varmebehov – således, at varmetabet til jorden bliver mindst muligt. Du skal selv vedligeholde den nødvendige fremløbstemperatur i stikledningen, der går fra hovedledningen og ind i din ejendom.

Hvilke dele af mit varmeanlæg vedligeholder Grenaa Varmeværk?

Grenaa Varmeværk vedligeholder stikledning, hovedhaner og varmemåler.

Hvad er en motivationstarif?

Grenaa Varmeværk har indført motivationstarif pr. 1. januar 2020 – den har erstattet tidligere afkølingstarif. Motivationstariffen tager udgangspunkt i frem- og returtemperatur hos den enkelte forbruger.


Motivationstariffen bliver indfaset over 4 år og er startet i 2020 med et neutralområde på 7 °C. I 2021 er neutralområdet på 6 °C, i 2022 bliver neutralområdet på 5 °C og i 2023 sættes neutralområdet til 4 °C, som er det fremadrettede og permanente mål for den nye afregningsmodel. Ligger din gennemsnitlige returtemperatur højere end det højeste tal, får du et pristillæg og ligeledes ligger din gennemsnitlige returtemperatur lavere, får du et prisfradrag. Returtemperatur er temperaturen på vandet det kommer tilbage og angiver hvor godt du udnytter fjernvarmevandet.

Du finder vores motivationstarif her.

Hvordan beregner jeg min årsafkøling?

Du beregner årsafkølingen således:

Forbrug MWh x 860 / Forbrug m3

 

 

Abonnementsaftale på fjernvarmeunit
Er alle installationer egnet til at få en abonnementsaftale hos Grenaa Varmeværk?

Før at der kan indgås en aftale, undersøger Grenaa Varmeværk, om ejendommes varmeinstallation er egnet til en fjernvarmeunit.  

Hvad koster en abonnementsaftale på fjernvarmeunit?

Prisen fremgår af gældende takstblad

Kan man træde ud af en abonnementsaftale?

Abonnementsordningen er ikke tidsbegrænset og løber, indtil den opsiges af ejeren eller af selskabet jf. betingelser for "Abonnementsaftale på fjernvarmeunit” pkt. 9.

Hvad gør jeg, hvis jeg ingen varme/varmt vand har i weekenden og har en abonnementsaftale?

Ved akutte driftsforstyrrelser og behov for udbedring af skader, fx ved pludselig opstået utæthed, uden for Grenaa Varmeværks åbningstid, kontaktes Grenaa Varmeværks vagt, der vurderer situationen og tager stilling til, om fejlsøgning og udbedring kan afvente Grenaa Varmeværks ordinære åbningstid eller kræver øjeblikkelig håndtering.

Jeg har en abonnementsaftale, men jeg har solgt eller udlejet min ejendom.

Ejerskifte skal meddeles skriftligt til Grenaa Varmeværk senest 8 dage før at ejerskiftet træder i kraft. (Blanket "Aftale om overtagelse af abonnementsaftale på fjernvarmeunit" skal signeres elektronisk)

Ejeren er ligeledes forpligtet til at meddele Grenaa Varmeværk om lejerskifte.

//